Katalog

Twoje konto

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności sklepu

Jeśli jesteś nowym klientem możesz się zarejestrować. Zarejestruj się

Prawo do odstąpienia od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. [3]
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]
[5]
[6]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody,
gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w
ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są
dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży,
umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w
posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
posiadanie rzeczy.";
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są
osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w
częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub
części.";
w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo
w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".
[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer
telefonu, numer faksu i adres e-mail.
[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od
umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą
Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne
jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić
adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu
niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na
przykład pocztą elektroniczną).".
[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie
zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co
następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".
[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) proszę wpisać:
- "Odbierzemy rzecz"; lub
- "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w
przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy],
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo
o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed
upływem terminu 14 dni.";
b) proszę wpisać:
- "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";
- "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";
- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu
rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą:
"Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]";
lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo
musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest
maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub
- Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój
charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca
zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz
c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.".
[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii
elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości,
lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia
świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne
skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę
proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o
odstąpieniu od niniejszej umowy.".
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat [LANSTER sp. z o.o. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków,]
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data