Katalog

Twoje konto

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności sklepu

Jeśli jesteś nowym klientem możesz się zarejestrować. Zarejestruj się

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Lanster sp. z.o.o.
Informacja o Firmie:
Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.lanster.com prowadzony jest przez Lanster sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Racławickiej 58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000113227, NIP 679-25-82-267, REGON 357042039, kapitał zakładowy w pełni opłacony 90 000 PLN. e-mail info@lanster.com, nr telefonu 12 638 16 66.
Ochrona danych osobowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw dostępne są w polityce prywatności: http://sklep-lanster.com/webpage/polityka-prywatnosci.html.
Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sklep.lanster.com są wyrażone w złotych polskich (PLN).
2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
a) Cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług
b)Ceny w oddziałach Lanster mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.
Zamówienia
1. Sklep internetowy www.sklep.lanster.com umożliwia Klientom:
a)składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.sklep.lanster.com i zawierania umów sprzedaży na odległość.
b)uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w oddziałach Lanster.
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.sklep.lanster.com kierowane przez Lanster sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sklep.lanster.com. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.
6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6 500 PLN brutto . W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
Dostawa
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.lanster.com dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
a)czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
b)czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT  albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Lanster sp. z o.o. zaleca sporządzić protokół szkodowy.
Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
a)Przed wydaniem towaru klientowi przelewem na rachunek bankowy Lanster sp. z o.o.
b) W momencie odbioru towaru:
- Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z magazynu Lanster sp. z o.o. w Warszawie
Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
- Lanster sp. z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Lanster sp. z o.o. jako przyjęte do realizacji.
3. W przypadku wybrania sposobu płatności przelewem, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.
Zwrot towaru przez konsumenta
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1)dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
4. W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru RMZ. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Numer RMZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru RMZ nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.
5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Lanster sp. z o.o. nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Lanster sp. z o.o.
 7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. Lanster sp. z o.o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.
Gwarancja Jakości
1. Lanster sp. z o.o. udziela Nabywcy towaru gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest na stronie internetowej www.lanster.com oraz liczy się od daty zakupu sprzętu.
2. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.
3. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Lanster sp. z o.o..
4. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Lanster sp. z o.o., z siedzibą i adresem przy ulicy Racławickiej 58 w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000113227, NIP 679-25-82-267, REGON 357042039, kapitał zakładowy w pełni opłacony 90 000 PLN, a Klientami.
5. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski
6. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Lanster sp. z o.o.; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Lanster sp. z o.o., i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Lanster sp. z o.o., i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
7. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Lanster sp. z o.o. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Lanster sp. z o.o. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
8. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej: - klient jest zobowiązany wysłać sprzęt na swój koszt, lub dostarcza towar własnym staraniem do oddziału Lanster sp. z o.o.
9. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Lanster sp. z o.o. stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Lanster sp. z o.o. poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Lanster sp. z o.o. kosztów.
10. Lanster sp. z o.o. nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
11. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Lanster sp. z o.o. w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
12. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi Klient.
13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Serwis
1. Adres, pod którym należy składać reklamacje: Lanster sp. z o.o. - SERWIS ul. Racławicka 58 30-017 Kraków
2. Kontakt z serwisem:
tel: 12 638 16 66 email:info@lanster.com
Lanster sp. z o.o. świadczy usługi posprzedażne. Aktualne informacje dotyczące ich zakresu, zasad korzystania oraz odpłatności podane są na podstronach http://www.uslugi.lanster.com.
Procedura reklamacji
1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Lanster sp. z o.o.
Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji wskazany jest kontakt z przedstawicielem Lanster sp. z o.o., MA".
3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Lanster sp. z o.o., i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku Lanster sp. z o.o. rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Lanster sp. z o.o.
7. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.

Postanowienia końcowe
1. W kontaktach z klientem, Lanster sp. z o.o.. korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax).
2. Lanster sp. z o.o.. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3. Lanster sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
4. Lanster sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Lanster sp. z o.o. nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. 10. Informujemy, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Korzystanie ze sklepu internetowego www.sklep.lanster.com możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 1. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub 2. Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, 3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli 4. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
12. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej
www.sklep.lanster.com
13. Regulamin Sklepu Internetowego Lanster sp. z o.o.  nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).